bg

GeoTechnical Solutions

Водещ доставчик на Геотехнически Решения за различни приложения.

Нашите най-съвременни Геотехнически Решения (GeoTechnical Solutions ) и продукти помагат за решаването на всички проблеми в сферата на геотехническото инженерство. 

Нашите решения включват от армиране на насипи до екраниране на сметища и още много други. Предлагаме разнообразна гама от решения и продукти, които включват геосинтетични материали, геотекстил, геомрежи, геомембрани, габиони, подпорни стени и др. 

Клиенти

Проектанти и изпълнители на пътни и железопътни проекти, собственици и изпълнители на сметища.

Промишлени клиенти и рудници.

Сфери на приложение

Геосинтетични Решения за пътни и железопътни приложения (главно сепариране, армиране и дрениране) и за екологични проекти.

Инженеринг и опазване на подпочвените води.

Конкурентно предимство

Водещ доставчик в предоставянето на технически решения с помощта на геосинтетичен материал в Европа, които водят до намаляване на въздействието върху околната среда и разходите.

Армиране на насипи
Разделяне на насипи
Геосинтетичен материал за ерозионен контрол 
Геосинтетични бариери
Дренажни геокомпозити
Армиране на асфалт
Полимерни тръби
Retaining Walls