bg

Разделяне на насипи

Нетъканите геотекстили са геосинтетични материали, широко използвани за разделяне, филтриране и защита на почви. Те са известни с високата си водопропускливост и често се използват в пътното и железопътното строителство, хидротехническите проекти, подобряването на почвата, горското и селското стопанство. 

Тъканите геотекстили са геосинтетични материали, често използвани за армиране и разделяне на почви с ниска носимоспособност. По проект те са много силни и порести, което ги прави добро приложение при строителство на пътища и армиране на фина гранулирана почва.